LCP fixed background image
 bild

Hållbarhetsredovisning – aktuella aktiviteter och initiativ

Agenda 2030 – mål för en bättre värld

Världens ledare har via FN förbundit sig till att verka för att nå tre övergripande mål till år 2030. Det handlar om att avskaffa extrem fattigdom, att lösa klimatkrisen och om att minska ojämlikheter och orättvisor. Överenskommelsen kallas Agenda 2030 och innehåller 17 globala hållbarhetsmål. FN antog målen 2015 och innebar att 193 länder tillsammans med näringslivet gick samman för att verka för en bättre värld.

För att de övergripande målen ska kunna nås måste såväl politiska ledare som näringslivet analysera sin egen påverkan. Aktörer ska definiera inom vilka målområden man bäst kan bidra, ta fram handlingsplaner och följa upp sina insatser. Fyra mål anses vara mest relevanta för Liljas Personbilar AB. Här kan vi påverka positivt och bidra till förändring fram till 2030:

  • Nr   3    –  God hälsa och välbefinnande
  • Nr   8    –  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Nr 12    –  Hållbar produktion och konsumtion
  • Nr 14    –  Hav och marina resurser

Nr 3 – God hälsa och välbefinnande

Medarbetarna är Liljas viktigaste tillgång.

Liljas Personbilar vill vara ett hållbart företag och hållbarhetsperspektivet finns även med i arbetet med att ta hand om och utveckla engagerade och kompetenta medarbetare.

Flera faktorer inverkar på medarbetarnas hälsa och välmående. Liljas strävar efter att vara en bra arbetsgivare med trygga tillsvidareanställningar, friskvårdsaktiviteter, bra utvecklings-möjligheter etc. Vi strävar efter att alla medarbetare har minst ett medarbetarsamtal per år. Då diskuterar man utveckling och man stämmer även av medarbetarens insatser mot företagsmålen nedbrutna på individnivå.

Vidare erbjuder företaget möjlighet att ta sig an nya arbetsuppgifter och axla större ansvar. Att våra medarbetare är ambitiösa är givetvis en tillgång men innebär också att vi behöver vara vaksamma på allas arbetssituation så att den är hållbar över tid. Det ställer höga krav på chefernas förmåga att organisera arbetet och föra en dialog med sina medarbetare.

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Antal anställda 241 241 245 267 282 268 266
Kvinnor i % 10,3 10,0 9,1 9,2 9,6 9,3 9,4
Medelålder 41,9 41,3 41,8 41,3 40,6 41,4 42,2
Personalomsättning 8,33 7,45 12,2 11,8 7,8 9,9 7,0

 

Liljas Personbilar AB bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med regelbunden uppföljning av arbetsmiljön för att bland annat motverka stress och ohälsosam arbetsbelastning enligt arbetsmiljöföreskriften AFS 2015:4. Kontinuerligt sker även uppföljning av sjukfrånvaron och arbetsskador.

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Sjukfrånvaro i % 5,43 5,32 4,7 4,0 3,7 4,7 4,4
Arbetsskador, antal 16 11 6 10 8 19 11

 

Vårt mål är att minska sjukfrånvaron genom att arbeta aktivt med friskvårdsaktiviteter, göra arbetsanpassningar när så behövs samt ha uppföljningssamtal vid upprepade korta sjukfrånvarotillfällen. Den höga sjukfrånvaron under 2020-2022 är kopplad till Covid19-pandemin samt högre infektionsrisk efter pandemin.

Sedan 2021 genomför vi också månatliga medarbetarundersökningar för att kunna följa organisationens mående och göra tidiga insatser för att våra medarbetare ska må bra och trivas på jobbet. Vi tror även att information och delaktighet i vardagen är en viktig del i detta.

Vi kommer fortsatt ha extra fokus på att uppmuntra våra medarbetare att komma i gång med friskvårdsaktiviteter. 

Nr 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

För oss är det en självklarhet att följa fastställda lagar och kollektivavtal när det gäller våra medarbetare och att delge alla medarbetare skriftlig information om deras anställningsvillkor.

Vi verkar för en säker och hälsosam arbetsmiljö som minst uppfyller gällande standarder och lagkrav. Vi tar avstånd från tvångsarbete, barnarbete, skuldslaveri, människohandel och andra typer av modernt slaveri. Vår grundregel är att man ska ha fyllt 18 år för att arbeta hos oss. Vi anlitar inte minderåriga som arbetskraft före det kalenderår då personen fyller 16 år eller innan personen har fullgjort sin skolplikt.

Alla medarbetare får en bra start på sin anställning med introduktionsutbildningar och även ergonomisk rådgivning vid fysiskt krävande yrken. Vi tror att bra arbetsförhållanden för våra anställda genererar ett stabilt företag med god ekonomisk tillväxt.

Våra medarbetare har lika möjligheter till kompetensutveckling och vi vill underlätta möjligheten att förena arbetsliv och föräldraskap.

På både servicemarknaden och bilförsäljningen följer vi kontinuerligt hur kunden upplever sin kontakt med oss. Vi följer upp upplevelsen på individnivå och därefter genomför vi aktiviteter för att öka individens engagemang.

Avståndstagande från diskriminering och korruption

Vi har ett öppet klimat där alla medarbetare ska känna sig trygga i att diskutera sina arbetsförhållanden med ledningen utan rädsla för repressalier, hot eller trakasserier. För oss är det en självklarhet att inte ägna oss åt diskriminering i någon form baserat på kön, ras, etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk uppfattning, föreningstillhörighet, social bakgrund och/eller andra egenskaper är skyddade av gällande lagstiftning. En av våra grundvärderingar är att behandla kunder och medarbetare med respekt, värdighet och hövlighet. Vi accepterar inte trakasserier eller kränkande särbehandlingar.

I vår affärsetiska policy framgår att vi tar avstånd från mutor eller korruption i någon form. Vidare tillämpar vi god affärssed när det gäller gåvor och erbjudanden. Vi hanterar rapporter, bokföring och fakturor på ett korrekt och fullständigt sätt och säkerställer att det inte innehåller falsk eller vilseledande information.

Företaget sponsrar World Childhood Foundation sedan flera år tillbaka.

Nr 12 – Hållbar produktion och konsumtion

Verksamheten inom bilbranschen är starkt konkurrensutsatt. För att uppnå tillfredställande lönsamhet är det därför för Liljas Personbilar AB en självklarhet att hushålla med resurserna och att effektivisera verksamheten i alla led. Detta gäller såväl företagets organisation samt utformning och drift av de anläggningar inom vilka koncernen driver sin verksamhet. För att kvalitetssäkra alla processer är Liljas Personbilar AB certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Stor vikt har lagts vid att ha så hög effektivitet som möjligt till en så låg miljöpåverkan som möjligt. Genom att säkerställa underhåll och renoveringsprocesser har förbrukningen av vatten, el och värme kunnat minimeras, vilket har bidragit till minskade koldioxidutsläpp och därmed minskad miljöpåverkan.

I samband med nybyggnation och ombyggnation är övergången till LED ett miljökrav i alla våra anläggningar inom Liljas Personbilar AB.

Miljösnäll kemikaliehantering

Liljas Personbilar AB har 4 automattvättar och alla är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Under 2022 har vi utfört mer än 40 000 tvättar.

Våra kemikalier som används i automattvättarna är Svanen godkända. Samtliga 4 anläggningar är utrustade med biologiskt reningsverk, där reningen sker i en bakteriell process utan tillsatser av kemikalier. Omhändertagandet av slam, sediment och andra tungmetaller från automattvättarna sker genom Ragn-Sells som är ett certifierat specialföretag för hantering av miljöfarligt avfall.

Våra drivmedelsstationer har uppgraderats med den senaste reningstekniken för att kunna rena de spillvatten som uppstår vid dåligt väder.

Inom Liljas Personbilar AB källsorteras avfallsprodukter i olika fraktioner som tas om hand av Stena Recycling som är ett certifierat specialföretag för hantering av avfall.

Antalet kemiska produkter har minimerats genom att Liljas Personbilar AB begränsat alla inköp av kemikalier till att gälla endast från ett visst antal utvalda leverantörer. Detta gör att vår arbetsmiljö även blivit betydligt bättre!

Liljas Personbilar stödjer Sveriges 16 miljömål genom att noga kontrollera: inköp, kemikalier och farliga ämnen, energianvändning, transporter, buller, utsläpp till luft, vatten och avlopp, utsläpp till mark och grundvatten och avfall.

Nr 14   –  Hav och marina resurser

För att värna om vår viktigaste resurs ”vatten”, tillhandahåller Liljas Personbilar, biltvätt i världsklass.

Att tvätta bilen påverkar miljön, påverkan kan vara mer eller mindre stor. Framför allt har hemmatvättandet av bilen på garageuppfarten en stor negativ påverkan, vilket många inte inser.

Att tvätta bilen i en professionell tvättanläggning är betydligt miljövänligare. Upp till 90% av skadliga ämnen tas om hand i tvättanläggningen, som annars går ut i sjöar och vattendrag. För oss är det självklart att hela tiden sätta miljön i fokus och vi arbetar ständigt med att minimera vår miljöpåverkan därför använder vi WashTec automattvättar och Svanen godkända tvätt kemikalier.

Vi är Miljöcertifierade enligt ISO 14001