Hållbarhetsredovisning - aktuella aktiviteter och initiativ bild
Hållbarhetsredovisning - aktuella aktiviteter och initiativ

Agenda 2030 – mål för en bättre värld

Världens ledare har via FN förbundit sig till att verka för att nå fyra övergripande mål till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att lösa klimatkrisen, att minska ojämlikheter och orättvisor och att främja fred och rättvisa. Överenskommelsen konkretiseras i Agenda 2030, vilken antogs av 193 länder 2015 och innehåller 17 hållbarhetsmål.

För att de övergripande målen ska kunna nås måste såväl politiska ledare som näringslivet analysera sin egen påverkan, definiera inom vilka målområden man bäst kan bidra, ta fram handlingsplaner och följa upp sina insatser. De mål som är mest relevanta för Liljas Personbilar AB, och där vi främst kan påverka positivt och bidra till förändring fram till 2030, är:

Nr 3 – God hälsa och välbefinnande

Nr 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Nr 12 – Hållbar produktion och konsumtion

Nr 14 – Hav och marina resurser

Nr 3 – God hälsa och välbefinnande

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång.

Liljas Personbilar AB vill vara ett hållbart företag och hållbarhetsperspektivet finns med i arbetet med att ta hand om och utveckla engagerade och kompetenta medarbetare.

Flera faktorer inverkar på medarbetarnas hälsa och välmående. Liljas strävar efter att vara en bra arbetsgivare med trygga tillsvidareanställningar, friskvårdsaktiviteter, bra utvecklings-möjligheter etc. Vi strävar efter att alla medarbetare har minst ett medarbetarsamtal per år. Vid samtalet diskuteras individens utveckling och avstämning sker av medarbetarens insatser mot företagsmålen, nedbrutna på individnivå.

Vidare erbjuder Liljas möjlighet att ta sig an nya arbetsuppgifter och axla större ansvar. Att våra medarbetare är ambitiösa är givetvis en tillgång, men innebär också att vi behöver vara vaksamma på allas arbetssituation så att den är hållbar över tid. Det ställer höga krav på chefernas förmåga att organisera arbetet och föra en dialog med sina medarbetare.

2023
2022
2021
2020
2019
Antal anställda 234 241 241 245 267
Kvinnor i % 10,0 10,3 10,0 9,1 9,2
Medelålder 42,4 41,9 41,3 41,8 41,3
Personalomsättning 10,3 8,33 7,45 12,2 11,8

 

Liljas bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med regelbunden uppföljning av arbetsmiljön för att bland annat motverka stress och ohälsosam arbetsbelastning. Kontinuerligt sker även uppföljning av sjukfrånvaron och arbetsskador.

2023
2022
2021
2020
2019
Sjukfrånvaro i % 3,5 5,43 5,32 4,7 4,0
Arbetsskador, antal 11 16 11 6 10

 

Vårt mål är att sjukfrånvaron ska vara på en låg nivå. Därför fortsätter vi att arbeta aktivt med friskvårdsaktiviteter, göra arbetsanpassningar när så behövs samt ha uppföljningssamtal vid upprepade korta sjukfrånvarotillfällen. Liljas kommer fortsatt ha extra fokus på att uppmuntra våra medarbetare att komma i gång med friskvårdsaktiviteter.

Sedan 2021 genomförs månatliga medarbetarundersökningar. Dessa görs för att vi ska kunna följa organisationens mående och göra tidiga insatser för att våra medarbetare ska må bra och trivas på jobbet. Vid sista mätningen 2023 hamnade resultatet för eNPS (medarbetarnöjdhet) på 40 (skala -100 till 100), vilket är ett mycket bra värde. Målet för 2024 är ett eNPS-värde på 50. För att nå målet fortsätter vi vårt gemensamma arbete i organisationen, där bl.a. information och delaktighet i vardagen är en viktig del.

Genom samarbete med lokala föreningar och organisationer tar vi ett socialt ansvar som riktar sig till grupper som behöver extra stöd.

Nr 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

För Liljas Personbilar AB är det en självklarhet att följa fastställda lagar och kollektivavtal när det gäller våra medarbetare och att delge alla medarbetare skriftlig information om deras anställningsvillkor.

Vi verkar för en säker och hälsosam arbetsmiljö som minst uppfyller gällande standarder och lagkrav. Vi tar avstånd från tvångsarbete, barnarbete, skuldslaveri, människohandel och andra typer av modernt slaveri. Vår grundregel är att man ska ha fyllt 18 år för att arbeta hos oss. Vi anlitar inte minderåriga som arbetskraft före det kalenderår då personen fyller 16 år eller innan personen har fullgjort sin skolplikt.

Alla medarbetare får en bra start på sin anställning med introduktionsutbildningar och även ergonomisk rådgivning vid fysiskt krävande yrken. Vi tror att bra arbetsförhållanden för våra anställda genererar ett stabilt företag med god ekonomisk tillväxt.

Våra medarbetare har lika möjligheter till kompetensutveckling och vi vill underlätta möjligheten att förena arbetsliv och föräldraskap.

Kundernas upplevelse av Liljas är viktig och vi följer kontinuerligt hur kunden upplever sin kontakt med oss, både inom servicemarknad och bilförsäljning. Upplevelsen följs upp på individnivå och därefter genomförs aktiviteter för att öka individens engagemang.

Avståndstagande från diskriminering och korruption

Liljas har ett öppet klimat där alla medarbetare ska känna sig trygga i att diskutera sina arbetsförhållanden med ledningen utan rädsla för repressalier, hot eller trakasserier. För oss är det en självklarhet att inte ägna oss åt diskriminering i någon form baserat på kön, ras, etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk uppfattning, föreningstillhörighet, social bakgrund och/eller andra egenskaper som skyddas av gällande lagstiftning. En av våra grundvärderingar är att behandla kunder och medarbetare med respekt, värdighet och hövlighet. Vi accepterar inte trakasserier eller kränkande särbehandlingar.

I vår affärsetiska policy framgår att vi tar avstånd från mutor eller korruption i någon form. Vidare tillämpar vi god affärssed när det gäller gåvor och erbjudanden. Vi hanterar rapporter, bokföring och fakturor på ett korrekt och fullständigt sätt och säkerställer att det inte innehåller falsk eller vilseledande information.

Nr 12 – Hållbar produktion och konsumtion

Verksamheten inom bilbranschen är starkt konkurrensutsatt. För att uppnå tillfredställande lönsamhet är det för Liljas Personbilar AB en självklarhet att hushålla med resurserna och att effektivisera verksamheten i alla led. Detta gäller såväl företagets organisation samt utformning och drift av de anläggningar där koncernen driver sin verksamhet. För att kvalitetssäkra alla processer är Liljas certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Stor vikt har lagts vid att ha så hög effektivitet som möjligt till en så låg miljöpåverkan som möjligt. Genom att säkerställa underhåll och renoveringsprocesser har förbrukningen av vatten, el och värme kunnat minimeras, vilket har bidragit till minskade koldioxidutsläpp och därmed minskad miljöpåverkan.

I samband med nybyggnation och ombyggnation är övergången till LED ett miljökrav i alla våra anläggningar inom Liljas.

Kemikaliehantering

Liljas har fyra automattvättar och under 2023 har mer än 40 000 tvättar utförts.

Kemikalierna som används i automattvättarna är Svanen godkända. Samtliga fyra anläggningar är utrustade med biologiskt reningsverk, där reningen sker i en bakteriell process utan tillsatser av kemikalier. Omhändertagandet av slam, sediment och andra tungmetaller från automattvättarna sker via certifierad avfallsentreprenör, liksom omhändertagandet av övrigt avfall, vilket källsorteras i olika fraktioner.

Våra drivmedelsstationer har uppgraderats med den senaste reningstekniken för att kunna rena de spillvatten som uppstår vid dåligt väder.

Antalet kemiska produkter minimeras genom att vi har begränsat inköp av kemikalier till endast ett visst antal utvalda leverantörer. Detta gör att vår arbetsmiljö även blivit betydligt bättre.

Vi stödjer Sveriges 16 miljömål genom att noga kontrollera: inköp, kemikalier och farliga ämnen, energianvändning, transporter, buller, utsläpp till luft, vatten och avlopp, utsläpp till mark och grundvatten och avfall.

Nr 14   –  Hav och marina resurser

För att värna om vår viktigaste resurs, vatten, tillhandahåller Liljas Personbilar AB, biltvätt i världsklass.

Att tvätta bilen påverkar miljön, påverkan kan vara mer eller mindre stor. Framför allt har hemmatvättandet av bilen på garageuppfarten en stor negativ påverkan, vilket många inte inser.

Att tvätta bilen i en professionell tvättanläggning är betydligt miljövänligare. Upp till 90% av skadliga ämnen tas om hand i tvättanläggningen, som annars går ut i sjöar och vattendrag. För oss är det självklart att hela tiden sätta miljön i fokus och vi arbetar ständigt med att minimera vår miljöpåverkan därför använder vi WashTec automattvättar och Svanen-godkända tvätt kemikalier.